Voorwaarden

Algemene voorwaarden webshop op www.tsokje.be

Deze algemene voorwaarden gelden vanaf 01 oktober 2014.

Artikel 1 – Identificatie van de Verkoper
De Verkoper is: Kristel Moreau, 't Sokje - Ketelstraat 7, 3290 Diest - BTW/TVA BE 0706.987.666 - handelsregister 80.815 (hierna genoemd " 't Sokje")

Artikel 2 – Draagwijdte
Deze algemene voorwaarden (hierna genoemd ‘Voorwaarden’) zijn van toepassing op de internetverkoop van artikelen uit het assortiment van de webshop op www.tsokje.be.
Deze Voorwaarden worden aangevuld door de voorwaarden vermeld op de achterzijde van de factuur. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren voor de internetverkoop de huidige Voorwaarden.
Door plaatsing van zijn bestelling aanvaardt de klant deze Voorwaarden, die integraal deel uitmaken van de overeenkomst, met uitsluiting van alle andere algemene of bijzondere voorwaarden uitgaande van de koper, behoudens uitdrukkelijk schriftelijk andersluidend beding.
Indien één van deze Voorwaarden om welke reden dan ook onwettig of onuitvoerbaar is, zullen de overige bepalingen van kracht blijven.
De overeenkomst kan enkel gesloten worden in het Nederlands. De klant kan zich niet beroepen op het feit dat hij de gekozen taal niet voldoende beheerst om de niet-toepasselijkheid van één of meerdere voorwaarden in te roepen.

Artikel 3 – Wijziging voorwaarden
't Sokje kan te allen tijde deze Voorwaarden wijzigen.
Op lopende overeenkomsten blijven steeds de voorwaarden gelden die van toepassing waren op het ogenblik van de totstandkoming van de verkoop.
Elke bestelling na de wijziging houdt een aanvaarding in door de klant van de nieuwe voorwaarden.

Artikel 4 – Aanbod
Het aanbod geldt zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden gewijzigd. Afbeeldingen zijn illustratief bedoeld (en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs of afwijken van het artikel).
Het aanbod, onder welke vorm ook, wordt steeds met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Het is echter mogelijk dat de gegeven informatie onvolledig, te algemeen of niet up-to-date is.
't Sokje is in geen geval aansprakelijk in geval van materiële fouten, zet- of drukfouten.
Voor meer inlichtingen kan de klant steeds contact opnemen via het contactformulier onder de rubriek ‘contact’ op www.tsokje.be.

Artikel 5 – Totstandkoming internetverkoop
Een bestelling kan enkel worden geplaatst via www.tsokje.be.
De betaling geschiedt vooraf. Bij het ontvangen van de bevestigingsmail en de betaling komt de koop tot stand.
't Sokje behoudt zich het recht voor om bestellingen te weigeren in de volgende gevallen:

Artikel 6 – Prijzen
Alle prijzen zijn inclusief BTW, tenzij anders vermeld.
Eventuele bijkomende leverings- en/of andere kosten, worden op www.tsokje.be vermeld.
Alle aanbiedingen gelden zolang zij op de website zijn opgenomen. De aangeduide prijzen kunnen steeds wijzigen. Indien een bestelling wordt geplaatst, geldt voor deze internetverkoop de prijs die van toepassing was op het moment van bestelling.

Artikel 7 – Betaling
De klant kan zijn bestelling betalen via overschrijving op rekening 330-0660585-69 van 't Sokje, IBAN: BE71 3300 6605 8569 (BIC: BBRU BE BB) of via het online betaalsysteem op onze site.

Artikel 8 – Eigendomsoverdracht
De goederen blijven eigendom van 't Sokje tot de volledige betaling ervan. Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de klant vanaf de inbezitname van de goederen.

Artikel 9 – Afhaling – Levering van een bestelling

Afhaling van een bestelling
De wijze waarop de artikelen kunnen worden afgehaald wordt in de bevestigingse-mail aangeduid.
Bij afhaling dient de klant zijn identiteitskaart en bevestigingse-mail voor te leggen.
Ingeval een besteld artikel niet voorradig is, wordt de klant telefonisch of per e-mail op de hoogte gebracht.
Voor meer inlichtingen in verband met de afhaling kan de klant steeds contact opnemen via het contactformulier onder de rubriek ‘contact’ op www.tsokje.be.
Het artikel wordt maximum 8 dagen beschikbaar gehouden voor de klant.
Indien de klant zijn goederen niet afhaalt binnen de 8 dagen na de bestelling, wordt de bestelling geannuleerd.
De klant krijgt de door hem betaalde artikelen terugbetaald. De klant dient hiervoor binnen de 14 kalenderdagen na de annulatie contact op te nemen met 't Sokje via het contactformulier onder de rubriek ‘contact’ op www.tsokje.be.

Levering
De levering zal gebeuren na ontvangst van betaling.
De kosten van verzending worden afzonderlijk vermeld.
De leveringswijze wordt via de bestelling op www.tsokje.be en in de bevestigingse-mail aangeduid.

Bij levering dient de klant zijn identiteitskaart en bevestigingse-mail voor te leggen.
De klant tekent af voor ontvangst van de levering.

Ingeval de klant afwezig is op de afgesproken leverdatum, wordt een vergoeding aangerekend voor een 2e levering.
Foutieve doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de koper en kunnen aanleiding geven tot extra kosten. 
Ingeval een besteld artikel niet voorradig is, wordt de klant telefonisch of per e-mail op de hoogte gebracht.
Voor meer inlichtingen in verband met de levering kan de klant steeds contact opnemen via het contactformulier onder de rubriek ‘contact’ op www.tsokje.be.
Alle artikelen worden geleverd op het gelijkvloers tot aan de eerste drempel op het opgegeven adres.

Artikel 10 – Verzakingstermijn
In het kader van verkoop op afstand aan consumenten die binnen het toepassingsgebied vallen, heeft de consument het recht aan 't Sokje mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de afhaling of vanaf de dag die volgt op de levering.

De klant die van dit recht gebruik wenst te maken, moet binnen de 14 kalenderdagen vanaf de afhaling of de levering contact opnemen met 't Sokje via een schrijven, het contactformulier op www.tsokje.be of een e-mail.
De klant dient tevens binnen dezelfde termijn de artikelen in de oorspronkelijke, onbeschadigde staat, in de originele verpakking samen met alle toebehoren, de gebruiksaanwijzing en met de originele factuur terug te bezorgen aan 't Sokje.
Geïnstalleerde, gebruikte, bevuilde, beschadigde of onvolledige artikelen zullen in geen geval worden teruggenomen.
Om hygiënische redenen worden sokken en panties, alsook badmode, bodies en ondergoed NIET omgeruid of teruggenomen, noch teruggestuurd, alsook niet in de winkel aangeboden voor omruiling of terugname.

Binnen 30 dagen na acceptatie van de terugname zal 't Sokje de bedragen van de betaalde artikelen terugstorten.

Artikel 11 – Klachten
Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van de artikelen of andere tekortkoming bij de afhaling of levering, moet onmiddellijk worden gemeld aan 't Sokje, op straffe van verval van elk recht.

Voor klachten in verband met de bestelling, kan de koper terecht bij 't Sokje of hij kan ons contacteren via het contactformulier onder de rubriek ‘contact’ op www.tsokje.be.

Artikel 12 – Klantendienst
De klantendienst voor internetverkoop is bereikbaar:
via het contactformulier onder de rubriek ‘contact’ op www.tsokje.be.

Artikel 13 – Privacy
De verwerking van gegevens gebeurt in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.
Meer informatie kan de klant terugvinden onder de rubriek Privacy Policy op www.tsokje.be.

Artikel 14 – Bewijs
De klant aanvaardt elektronische bewijsvoering (e-mails en back-ups).

Artikel 15 – Toepasselijk recht – Bevoegde rechter
De Voorwaarden worden beheerst door het Belgische recht. In geval van betwistingen zijn uitsluitend de rechtbanken van Leuven bevoegd.

't Sokje © 2018