Disclaimer

Algemene gebruiksvoorwaarden voor de website 't Sokje (Disclaimer)

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de website http://www.tsokje.be/.
Door gebruik te maken van deze website verbindt u zich ertoe deze gebruiksvoorwaarden na te leven en te aanvaarden.

Deze website wordt beheerd door Kristel Moreau, 't Sokje, Ketelstraat 7, 3290 Diest, BTW BE 0706.987.666, handelsregister Leuven 80.815.


Intellectuele eigendomsrechten
De teksten, tekeningen, foto's, films, beelden, data, databanken, software, benamingen, handels- en domeinnamen, merken, logo's en andere bestanddelen van deze site zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren 't Sokje of derden toe. Het is verboden zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van 't Sokje de op en via deze website aangeboden informatie op te slaan (anders dan noodzakelijk om de website te kunnen bekijken), te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, te distribueren of te verzenden, te verkopen of anderszins over te dragen of enige rechten hierop te verlenen aan derden.


Niet-toegestaan gebruik van de website
U verbindt zich er o.m. toe :


Persoonsgegevens
't Sokje verzamelt geen persoonsgegevens tenzij deze op vrijwillige basis worden verstrekt. Met het invullen en versturen van een bestelformulier, of het verzenden van een e-mail geeft een bezoeker 't Sokje toestemming zijn of haar persoonlijke gegevens op te slaan in een bestand, met het oog op een geautomatiseerde gebruikersprofilering, klantenbeheer, marktonderzoek en direct mail per post. De verstrekte gegevens kunnen voor deze doeleinden worden doorgegeven aan de met 't Sokje contractueel verbonden ondernemingen. U heeft recht op inzage en eventuele correctie van uw desbetreffende persoonsgegevens. U heeft het recht om u kosteloos te verzetten tegen verwerking van uw gegevens voor direct marketing doeleinden. U kunt uw aanvraag tot inzage, correctie of verzet richten tot 't Sokje.

Uw elektronische contactgegevens kunnen door 't Sokje worden gebruikt voor direct e-mail marketing indien u hiermee voorafgaandelijk heeft ingestemd. Evenwel is uw voorafgaande instemming niet vereist wanneer 't Sokje elektronische contactgegevens die zij heeft verkregen bij de levering van bepaalde producten of diensten, gebruikt voor direct e-mail marketing van eigen gelijkaardige producten of diensten. U heeft recht op inzage en eventuele correctie van uw elektronische contactgegevens. U heeft eveneens het recht om u kosteloos te verzetten tegen de verwerking van uw elektronische contactgegevens voor direct e-mail marketing doeleinden. U kunt uw aanvraag tot inzage, correctie of verzet dienaangaande richten tot 't Sokje.


Automatisch vergaarde niet-persoonlijke informatie
't Sokje kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar de 't Sokje-website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat.


Cookies
Tijdens een bezoek aan de site kunnen automatisch zogenaamde 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Deze gegevens helpen ons de site beter af te stemmen op de wensen en voorkeuren van de bezoekers. Met de meeste internetbrowsers kunt u cookies van uw harde schijf verwijderen, cookies afwijzen of een waarschuwing ontvangen vooraleer een cookie geïnstalleerd wordt. Raadpleeg de instructies of help-functie van uw internetbrowser voor meer details. Indien u tijdens een bepaald bezoek aan de site instemt met het gebruik van cookies, kunnen deze cookies eventueel verder worden gebruikt bij volgende verbindingen met de site.


IP adressen
Bij iedere bezoek aan de site, zal uw IP-adres geregistreed worden. In geval van klachten over vermeend onwettelijk gedrag, kan dit IP-adres ook doorgegeven worden aan de bevoegde gerechtelijke instanties.


Informatie op de website
De informatie, software, producten en diensten ("informatie") die op of via deze website worden aangeboden, kunnen onvolkomenheden van allerlei aard bevatten. 't Sokje staat niet in voor de geschiktheid, betrouwbaarheid, tijdigheid of nauwkeurigheid van de informatie. De informatie wordt geleverd en weergegeven zonder enige vorm van garantie. 't Sokje is evenmin aansprakelijk voor mogelijke virussen, indien deze, ondanks de genomen voorzorgsmaatregelen op de site, zouden voorkomen, en wijst alle aansprakelijkheid af voor enige schade die deze virussen kunnen veroorzaken. 't Sokje behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de informatie op de site op elk tijdstip te wijzigen en kan zonder enige kennisgeving, op om het even welk ogenblik, de beschikbaarheid van de site onderbreken.

Links naar andere websites
Deze website kan hyperlinks naar websites of naar webpagina's van derden en andere partijen bevatten, of daar op een andere manier naar verwijzen. 't Sokje heeft geen zeggenschap over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites of webpagina's en is in geen geval aansprakelijk voor de inhoud of kenmerken ervan. Het plaatsen van links door 't Sokje houdt op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring in van de inhoud van deze websites of webpagina's.


Adviezen via de website
Indien er via de website rechtstreeks of onrechtstreeks adviezen worden gegeven voor het nemen van medische, juridische, financiële of andere persoonlijke of zakelijke beslissingen, dan worden deze adviezen zonder vorm van garantie gegeven en zonder dat 't Sokje hiervoor aansprakelijk kan gesteld worden. U dient steeds een deskundige ter zake te raadplegen voor bijkomende inlichtingen omtrent het op uw situatie toegespitst advies.


Links naar de website tsokje.be
Het aanleggen van hyperlinks naar de website tsokje.be is slechts toegestaan voor zover deze hyperlinks naar de homepage van de site leiden. Deep-linking is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 't Sokje. Het gebruik van deze site in sites of elementen van sites van derden (bij voorbeeld door in-line linking, framing of op enige andere manier) is eveneens verboden.


Paswoorden en beveiligde delen van de site
U heeft een paswoord nodig om toegang te krijgen tot bepaalde delen van de site (bij voorbeeld om bestellingen te plaatsen). De betreding van deze delen zonder paswoord is strikt verboden. Indien u dergelijk paswoord heeft ontvangen, dient dit paswoord vertrouwelijk en geheim te worden gehouden. U dient 't Sokje onmiddellijk in te lichten indien één van uw paswoorden ter kennis komt van anderen dan uzelf, of indien u dergelijk paswoord heeft ontvangen van een partij verschillend van 't Sokje. Elk gebruik dat wordt gemaakt van onze diensten na geldige identificatie met uw paswoord zal worden geacht door u te zijn verricht. Indien 't Sokje reden heeft om te geloven dat de veiligheid van de site in gevaar is, kan 't Sokje uw paswoord wijzigen (onverminderd al haar overige rechten en verhalen)


Toepasselijke wetgeving en bevoegde rechtbanken
De Belgische wetgeving is van toepassing op deze website en op onderhavige algemene voorwaarden. Ingeval van betwistingen zijn enkel de Belgische rechtbanken van Leuven exclusief bevoegd.

't Sokje © 2018